Partners

Partners aangesloten bij FROSK

De Opleidingsschool bestaat uit een partnerschap van scholen uit het VO, MBO, HBO en universiteit.

NHL Stenden

De tweedegraads lerarenopleiding van de NHL Stenden Hogeschool bestaat uit 17 opleidingen, zowel voltijd als deeltijd. Deze opleidingen leiden op tot een Bachelor degree waarmee je in het MBO, in het vmbo en in de onderbouw van havo/vwo, les mag geven in je vak.

Op de opleiding wordt zowel het vak als het beroep geleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes van ‘design based’ opleiden. Dat betekent dat er met betekenisvolle opdrachten uit de praktijk gewerkt wordt om het vak te leren kennen. Voor het beroep zijn er ook elk jaar stages op de (opleidings-)scholen, waarin de praktijkkennis gevormd en uitgediept wordt. Het curriculum hiervoor wordt samen met de opleidingsschool vormgegeven.

CSG Bogerman

Locaties:

Sneek, Hemdijk 2:

 • vmbo b/k (concept ‘Vakcollege’), klas 1 t/m 4

 • havo, klas 2 t/m 5 (inclusief de variant Technasium)

 • vwo, klas 2 t/m 6 (inclusief de varianten Technasium en Gymnasium)

Sneek, Hemdijk 47:

 • brugklas (alle niveaus m.u.v. vmbo b/k)

 • vmbo tl/gl

Balk:

 • vmbo tl/gl en b/k, klas 1 t/m 4

 • havo/vwo, klas 1 t/m 3

Koudum:

 • vmbo tl

 • vmbo b/k, klas 1 & 2

 • havo/vwo, klas 1 t/m 3

Over CSG Bogerman

CSG Bogerman ‘Je maakt 't samen!’

Dit dragen wij elke dag uit, leren wij onze leerlingen en vertellen wij de ouders. Bij csg Bogerman doet het ertoe dat je betrokken bent bij wat je leert en met wie je samenwerkt. Je weet wat je bereiken kan. Hiermee drukken wij uit dat onze school een kennis-, leer- en leefgemeenschap is. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich in relatie tot elkaar en tot de volwassenen om hen heen ontwikkelen tot zelfbewuste individuen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Betrokken, met passie voor leerlingen, bevlogen en echt: zo zetten de medewerkers van csg Bogerman zich dagelijks in om leerlingen en elkaar uit te dagen tot leren en groei.

Onze school werkt aan drie ambities:

· Bogerman op maat

· Bogerman en/in 'de mienskip’

· De professional bij Bogerman

Daarnaast werken we met:

· Talentstromen in de onderbouw

· Technasium (richting binnen havo/vwo)

· Beta Challenge in de M@vo

· Perspectief: 10-14 onderwijs, een samenwerking tussen PO ‘Palludara’ en csg Bogerman

Vier locaties: Koudum, Balk, Sneek H47 en H2

De locatie csg Bogerman Koudum biedt onderwijs in alle opleidingen aan: vmbo beroepsgericht en theoretisch, havo en vwo. Leerlingen kunnen eindexamen doen in vmbo theoretisch. Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo gaan na de tweede klas naar Sneek, leerlingen in havo en vwo na de derde klas. Leerlingen kunnen in Balk de beroepsgerichte en theoretische leerwegen van het vmbo volgen met de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening en Producten. Ook biedt Balk de leerjaren 1 t/m 3 van de opleidingen havo en vwo aan.

In Sneek kent csg Bogerman een onderwijsaanbod dat bestaat uit de opleidingen vmbo basis/kader (Vakcollege), m@vo, havo, atheneum en gymnasium.

· Afdeling havo/vwo onderbouw (klas & 2, Hemdijk 47 en Hemdijk 2)

· Afdeling “Vakcollege', vmbo beroepsgericht bais/kader (Hemdijk 2)

· Afdeling vmbo (g)t, de m@vo (Hemdijk 47)

· Afdeling havo bovenbouw (klas 3 t/m 5, Hemdijk 2)

· Afdeling vwo (klas 3 t/m 6, inclusief gymnasium Hemdijk 2)


Magister Alvinus

Locatie: Almastraat 5 Sneek

RSG Magister Alvinus kent de volgende opleidingen en keuzemogelijkheden

 • Vmbo met LWOO, Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en Gemengd-theoretische leerweg; leerlingen worden breed opgeleid (Dienstverlening en Producten)

 • Havo

 • Havo kansklas

 • Atheneum

 • Gymnasium

 • Havo Kansklas

Keuzemogelijkheden:

 • SportAccentklas

 • Begaafdheidsprofielschool

 • Tienerschool

 • A-klas

Over RSG Magister Alvinus:

RSG Magister Alvinus is een school met een fijne sfeer waarin hard wordt gewerkt aan goede resultaten. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons op school je talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. En we zijn er van overtuigd dat alle mensen willen en kunnen leren en zien het dan ook als onze taak om dat voor alle RSG’ers mogelijk te maken.

Contact:

Voor meer informatie bel 0515 429760 of mail naar info@rsg-sneek.nl

Simon Vestdijk

Locatie:

Harlingen

 • Vmbo Basiskader( met Lwoo)

 • Vanaf klas 3 vmbo Dienstverlening en Producten (vmbo Allround)

 • Mavo (vmbo TL)

 • Havo/atheneum

 • Technasium voor leerlingen met een havo of atheneum advies.

 • Havo/ Atheneum met WON. (Wetenschaps Oriëntatie Nederland)

Franeker

 • Aanbod onderwijs in een huiswerkluw concept

 • Vmbo basisberoepsgericht (met Lwoo)

 • Basis/kader beroepsgericht

 • Mavo (vmbo/GT/TL)

 • Vanaf klas 3: Zorg en Welzijn, basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht

 • SDV keuzevakken basisberoepsgericht/kaderberoepsgericht

 • Mavo Welzijn

 • Mavo Sport

Over RSG Simon Vestdijk

“Met Vestdijk kom je verder”

RSG Simon Vestdijk is een brede openbare scholengemeenschap voor vmbo, vmbo-lwoo, mavo, havo, atheneum en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school staat in Harlingen, de nevenvestiging in Franeker. De laatste is gehuisvest in het gebouw Triviant, waarbinnen ook een basisschool en kinderopvang BSO is . Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar.

Op 1 oktober 2022volgen op de hoofdvestiging Harlingen 1007 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging in Franeker 186. Aan de school zijn 160 personeelsleden verbonden.

Elk schooljaar worden gemiddeld 200 leerlingen in de verschillende eerste klassen geplaatst, afkomstig van circa 25 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland.

Schoolopleiders:

Janneke Brouwer: jjbrouwer@vestdijk.nl

Jorn Lubbinge : jlubbinge@vestdijk.nl

Singelland

In Drachten:

VHS, Van Haersmasingel 37: vmbo / oom

Drachtster Lyceum,Torenstraat 28: havo / vwo

Matrix Lyceum, Torenstraat 28: Maatwerk havo / vwo

De Venen, De Ring 4: Praktijkonderwijs

ISK, Zetveld 38: Internationale schakelklassen


Burgum, Schoolstraat 101: vmbo / havo

VO Surhuisterveen, Langelaan 18: vmbo / havo (-onderbouw)


Over Singelland

Op Singelland is iedereen welkom

Singelland is een school voor openbaar onderwijs, waar op een actieve manier aandacht wordt besteed aan levensbeschouwelijke vragen. Dit doen we vanuit samenwerking, verbinding en betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen open, flexibel, verantwoordelijk en respectvol met elkaar omgaan.

Talent in ontwikkeling

Wij willen een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen en medewerkers - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten en talenten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambities, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes.

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal-emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland kinderen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. Leerlingen kunnen het onderwijs meer op maat volgen.

Contact:

Voor meer informatie bel 0512-582345 of mail naar info@singelland.nl

CSG Liudger

Locaties:

Drachten:

 • Locatie Raai: Havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs en technasium.

 • Locatie splitting: Vmbo bb, kb, mavo en mavo

 • Locatie de Ring: Praktijkonderwijs

Burgum:

 • Vmbo, havo, vwo en meertalig onderwijs.

Waskemeer:

 • Vmbo (m.u.v. bb) havo, vwo, technatalent en meertalig onderwijs.

Over CSG Liudger

CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Onze missie hebben we vertaald in vier kernwaarden: respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Accent op aandacht is ons motto, waarbij de school mogelijkheden biedt te presenteren in een ambitieus werk- en leerklimaat. Daar sluiten onze lessen en andere activiteiten op aan. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten.

In februari 2019 heeft het Liudger het nieuwe innovatielab geopend. Het Liudger Innovatielab is de plek voor docenten, leerlingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen, om te experimenteren met moderne leertechnologie en zo te werken aan vernieuwend onderwijs. Het delen van kennis, ervaring en leermiddelen staat daarbij centraal. Bedrijven en instellingen stellen leermiddelen beschikbaar, omdat zij het belangrijk vinden om te investeren in innovatieve toepassingen voor het onderwijs.

Contactpersoon:

Locatie Raai:

Jon Keun

J.keun@csgliudger.nl

Locatie Ring en Splitting:

Ina Veenstra

i.veenstra@csgliudger.nl

Locatie Burgum:

Tjerkje van der Velde

t.velde@csgliudger.nl

Dockinga college

Locaties:

 • vmbo-VAKschool Dokkum: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

 • vmbo-gt Dokkum: theoretische en gemengde leerweg

 • havo/vwo: havo, atheneum en gymnasium

 • Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog: onderwijs op maat

Over Dockinga college


Dagelijks geven wij vanuit 4 locaties aan ruim 1.600 leerlingen onderwijs op vmbo, havo, atheneum of gymnasiumniveau. Vanuit een open christelijke levensovertuiging wil het Dockinga College goed voortgezet onderwijs aanbieden, vertaald in de kernboodschap: “WIJ GELOVEN IN TALENTEN!” Op al onze locaties wordt dagelijks zoveel mogelijk invulling gegeven aan onze kernwaarden BETROKKENHEID, VERTROUWEN en RESPECT. In de lessen, maar ook daarbuiten.

Met het bieden van een stage/werkplek aan studenten en docenten is onze school een plek waar ruimte is om deze talenten te blijven ontwikkelen. Een leven lang leren.

Contactpersonen:

vmbo-gt | Marijke van der Wal - Holwerda

vmbo-VAKschool | Serinne van der Werf - Baili


De Diken

SCHOOL VOOR ALGEMEEN BIJZONDER PRAKTIJKONDERWIJS

SIMMERDYK 1A

8601 ZP SNEEK

0515-859801

INFO@DEDIKEN.NL

Over De Diken


WAAR STAAN WIJ VOOR:

Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert, zodat alle leerlingen optimaal en passend uitstromen naar dagbesteding, werk of mbo. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden onze leerlingen een goed klimaat voor het behalen van het diploma praktijkonderwijs.


WAAR GAAN WIJ VOOR:

Wij bieden onderwijs met aandacht op basis van maatwerk, waarbij leerlingen en medewerkers zelf keuzes kunnen maken. PROactief leren staat centraal op De Diken, binnen en zeker ook buiten de school.


ONZE VISIE:

 1. PROactief leren werkt zodat je zelf ontdekt wat je mogelijkheden zijn en je deze verder kunt ontwikkelen in een veilige en uitdagende (werk)omgeving

 2. Je er mag zijn om wie je bent, wat je kunt en daar eigenwaarde aan ontleent: trots

 1. Actieve betrokkenheid je de mogelijkheid geeft je eigen plek in school en maatschappij te verkennen en verder te ontwikkelen


Contactpersonen:


Directeur: Piet Hein Herfkens, info@dediken.nl

Schoolopleider: Annejet Slippens, 06-30966379


CVO-Noord-West-Fryslân

Locaties:

 • CSG Comenius Esdoorn Leeuwarden

 • CSG Comenius @Forum Leeuwarden

 • CSG Comenius Zamenhof Leeuwarden

Over CVO-Noord-West-Fryslân


CSG Comenius Esdoorn

De Esdoorn is een kleinschalige Mavo locatie waar eigentijds onderwijs wordt geboden, met een nadruk op vaardigheden. De Esdoorn biedt naast het VMBO TL ook de Mavo XL, waardoor een versnelde doorstroom naar Havo mogelijk is. De school onderscheidt zich door het aanbod van E-Skills vaardigheden onderwijs en de mogelijkheid versneld examen te doen.

CSG Comenius @Forum

@Forum is een kleine en overzichtelijke school waar eigentijds vernieuwend Mavo, Havo een VWO onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen die daarvoor gemotiveerd zijn en goed kunnen omgaan met deze vrijheid. In het onderwijs wordt creativiteit en nieuwsgierigheid benadrukt. De school onderscheidt zich naast het meer gepersonaliseerde programma o.a. door een thematisch aanbod aan verdieping middels masterclasses.

CSG Comenius Zamenhof

Zamenhof is een school voor praktijkonderwijs en VMBO Basis, Kader en Gemengde leerweg. Met de gemengde leerweg wordt een onderwijsaanbod gerealiseerd voor die leerlingen met een VMBO advies die goed kunnen leren maar ook graag praktisch bezig zijn. Op Zamenhof krijgen leerlingen naast de theoretische vakken ook veel praktijkvakken. Zamenhof biedt talentstromen aan, zoals Multimedia, Art Factory en Sports. Op Zamenhof begint de oriëntatie op de praktijk al in het eerste leerjaar met Comenius in Company, waarbij leerlingen al starten met stages.Stellingwerf College

Oosterwolde


 • VMBO basisberoepsgericht (met Lwoo)

 • VMBO kaderberoepsgericht

 • Mavo (vmbo TL)

 • Vanaf 3e klas vmbo: Z&W, PIE, BWI en MVI

 • Havo/Atheneum

 • Verrijkt en versneld vwo

 • Technasium met havo/atheneum

Over Stellingwerf College


Onze brede scholengemeenschap op één locatie biedt de unieke gelegenheid aan leerlingen van alle niveaus om elkaar dagelijks te ontmoeten en met elkaar op te trekken, de school is een ontmoetingsplaats voor jongeren.

Het Stellingwerf College wil een unieke, kwaliteitsrijke school zijn. Een school

die aan leerlingen ruime mogelijkheden en kansen biedt, met oog voor verschillen tussen leerlingen in ambitie en talent. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden zijn in onze visie onlosmakelijk verbonden met het ondersteunen, begeleiden en sturen van het leerproces van leerlingen in opvoedkundige, pedagogische en didactische zin. De docent neemt een centrale plaats in bij deze begeleiding en sturing. Het doel is dat leerlingen steeds meer zelf de sturing overnemen gedurende hun leerproces. Deze samenhang maakt de school een unieke en onmisbare schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van iedere leerling.

Er wordt niet uitgegaan van een van bovenaf opgelegde centrale onderwijsdidactiek, maar de

vakbekwame docent wordt ruimte geboden om samen met de leerlingen en collega’s de hoge

kwaliteitsdoelen, die gesteld worden aan het onderwijs, te halen.

Contact:

Voor meer informatie bel 0516-568500 of mail naar administratie@stellingwerfcollege.nl

Schoolopleider: Martine Lemstra, martine.lemstra@stellingwerfcollege.nl

aeres

OVER AERES


Aeres VMBO-MBO is een veelzijdige opleider in de groene sector met vier locaties in Friesland. We bieden onderwijs van VMBO tot en met MBO 4. De locaties in Friesland zijn gevestigd in Heerenveen, Buitenpost, Leeuwarden en Sneek. Iedere Aeres VMBO-MBO locatie is uniek en heeft eigen bijzondere kenmerken. Ons groene onderwijs is kleinschalig en sfeervol.

Het VMBO groen kenmerkt zich door aandacht voor de individuele leerling. Als leerling krijg je een sterke basis en het vertrouwen om door te groeien. Ons MBO onderwijs legt de basis voor een duurzame maatschappij. Bedrijven en organisaties (nationaal en internationaal) zitten te springen om talenten die verantwoord kunnen werken en groene innovatie, groene creativiteit, groene techniek en duurzaamheid vanzelfsprekend vinden. Mensen opleiden vanuit die basisgedachte, dat is wat Aeres VMBO-MBO locaties drijft.

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt?

Locatie MBO 3-4, incl. Life Science, Leeuwarden:

Petra van der Wal-Brandsma, p.van.der.wal@aeres.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Leeuwarden:

Yvonne de Hoop-Gerlofsma, y.de.hoop-gerlofsma@aeres.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Buitenpost:

Germien Westerink, g.westerink@aeres.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Sneek:

Nynke Hettinga, n.hettinga@aeres.nl

Locatie VMBO-MBO 1-2, Heerenveen:

Martha Visser, m.visser@aeres.nl

Susan Zeeman, s.zeeman-dejong@aeres.nl

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.aeres-vmbo.nl

www.aeres-mbo.nlRijksuniversiteit Groningen