Partners

Partners aangesloten bij FROSK

De Opleidingsschool bestaat uit een partnerschap van scholen uit het VO, MBO, HBO en universiteit.

NHL Stenden

De tweedegraads lerarenopleiding van de NHL Stenden Hogeschool bestaat uit 17 opleidingen, zowel voltijd als deeltijd. Deze opleidingen leiden op tot een Bachelor degree waarmee je in het MBO, in het vmbo en in de onderbouw van havo/vwo, les mag geven in je vak. 

Op de opleiding wordt zowel het vak als het beroep geleerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de principes van ‘design based’ opleiden. Dat betekent dat er met betekenisvolle opdrachten uit de praktijk gewerkt wordt om het vak te leren kennen. Voor het beroep zijn er ook elk jaar stages op de (opleidings-)scholen, waarin de praktijkkennis gevormd en uitgediept wordt. Het curriculum hiervoor wordt samen met de opleidingsschool vormgegeven.

CSG Bogerman

Locaties:

Sneek, Hemdijk 2:

Sneek, Hemdijk 47:

Balk:

Koudum:

 Over CSG Bogerman

CSG Bogerman ‘Je maakt 't samen!’

Dit dragen wij elke dag uit, leren wij onze leerlingen en vertellen wij de ouders.  Bij csg Bogerman doet het ertoe dat je betrokken bent bij wat je leert en met wie je samenwerkt. Je weet wat je bereiken kan. Hiermee drukken wij uit dat onze school een kennis-, leer- en leefgemeenschap is. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich in relatie tot elkaar en tot de volwassenen om hen heen ontwikkelen tot zelfbewuste individuen die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Betrokken, met passie voor leerlingen, bevlogen en echt: zo zetten de medewerkers van csg Bogerman zich dagelijks in om leerlingen en elkaar uit te dagen tot leren en groei.

 

Onze school werkt aan drie ambities:

·        Bogerman op maat

·        Bogerman en/in 'de mienskip’

·        De professional bij Bogerman

Daarnaast werken we met:

·        Talentstromen in de onderbouw

·        Technasium (richting binnen havo/vwo)

·        Beta Challenge in de M@vo

·        Perspectief: 10-14 onderwijs, een samenwerking tussen PO ‘Palludara’ en csg Bogerman

 

Vier locaties: Koudum, Balk, Sneek H47 en H2

De locatie csg Bogerman Koudum biedt onderwijs in alle opleidingen aan: vmbo beroepsgericht en theoretisch, havo en vwo. Leerlingen kunnen eindexamen doen in vmbo theoretisch. Leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo gaan na de tweede klas naar Sneek, leerlingen in havo en vwo na de derde klas. Leerlingen kunnen in Balk de beroepsgerichte en theoretische leerwegen van het vmbo volgen met de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening en Producten. Ook biedt Balk de leerjaren 1 t/m 3 van de opleidingen havo en vwo aan.

 In Sneek kent csg Bogerman een onderwijsaanbod dat bestaat uit de opleidingen vmbo basis/kader (Vakcollege), m@vo, havo, atheneum en gymnasium.

·        Afdeling havo/vwo onderbouw (klas & 2, Hemdijk 47 en Hemdijk 2)

·        Afdeling “Vakcollege', vmbo beroepsgericht bais/kader (Hemdijk 2)

·        Afdeling vmbo (g)t, de m@vo (Hemdijk 47)

·        Afdeling havo bovenbouw (klas 3 t/m 5, Hemdijk 2)

·        Afdeling vwo (klas 3 t/m 6, inclusief gymnasium Hemdijk 2)


Magister Alvinus

Locatie: Almastraat 5 Sneek

RSG Magister Alvinus kent de volgende opleidingen en keuzemogelijkheden

Keuzemogelijkheden:

Over RSG Magister Alvinus:

RSG Magister Alvinus is een school met een fijne sfeer waarin hard wordt gewerkt aan goede resultaten. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons op school je talenten zo goed mogelijk ontwikkelt. En we zijn er van overtuigd dat alle mensen willen en kunnen leren en zien het dan ook als onze taak om dat voor alle RSG’ers mogelijk te maken.

Contact: 

Voor meer informatie bel 0515 429760 of mail naar info@rsg-sneek.nl

Simon Vestdijk

Locatie:

Harlingen

Franeker

Over RSG Simon Vestdijk

“Met Vestdijk kom je verder”

RSG Simon Vestdijk is een brede openbare scholengemeenschap voor vmbo, vmbo-lwoo, mavo, havo, atheneum en Technasium met vestigingen in Harlingen en Franeker. De hoofdvestiging van de school staat in Harlingen, de nevenvestiging in Franeker. De laatste is gehuisvest in het gebouw Triviant, waarbinnen ook een basisschool en kinderopvang BSO is . Beide vestigingen zijn voor leerlingen uit de regio Noordwest-Friesland goed bereikbaar. 

Op 1 oktober 2022volgen op de hoofdvestiging Harlingen 1007 leerlingen onderwijs en op de nevenvestiging in Franeker 186. Aan de school zijn 160 personeelsleden verbonden. 

Elk schooljaar worden gemiddeld 200 leerlingen in de verschillende eerste klassen geplaatst, afkomstig van circa 25 basisscholen in de regio Noordwest-Friesland.

Schoolopleiders

Janneke Brouwer: jjbrouwer@vestdijk.nl 

Singelland

In Drachten:

VHS, Van Haersmasingel 37: vmbo / oom

Drachtster Lyceum,Torenstraat 28: havo / vwo

Matrix Lyceum, Torenstraat 28: Maatwerk havo / vwo

De Venen, De Ring 4: Praktijkonderwijs

ISK, Zetveld 38: Internationale schakelklassen


Burgum, Schoolstraat 101:  vmbo / havo

VO Surhuisterveen, Langelaan 18: vmbo / havo (-onderbouw)

Over Singelland

Op Singelland is iedereen welkom

Singelland is een school voor openbaar onderwijs, waar op een actieve manier aandacht wordt besteed aan levensbeschouwelijke vragen. Dit doen we vanuit samenwerking, verbinding en betrokkenheid. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen open, flexibel, verantwoordelijk en respectvol met elkaar omgaan. 

Talent in ontwikkeling

Wij willen een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen en medewerkers - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten en talenten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambities, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. 

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal-emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland kinderen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. Leerlingen kunnen het onderwijs meer op maat volgen.

Contact: 

Voor meer informatie bel 0512-582345 of mail naar info@singelland.nl


Schoolopleiders Singelland 

Nienke Postma - n.postma@singelland.nl 

Dennis Cremer - d.cremer@singelland.nl 

Erica Bergema - e.bergema@singelland.nl 


CSG Liudger

Locaties:

Drachten:

Burgum:

 Waskemeer:

Over CSG Liudger

CSG Liudger is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Onze missie hebben we vertaald in vier kernwaarden: respect, betrokkenheid, veiligheid en ontplooiing. Accent op aandacht is ons motto, waarbij de school mogelijkheden biedt te presenteren in een ambitieus werk- en leerklimaat. Daar sluiten onze lessen en andere activiteiten op aan. Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. 

In februari 2019 heeft het Liudger het nieuwe innovatielab geopend. Het Liudger Innovatielab is de plek voor docenten, leerlingen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen, om te experimenteren met moderne leertechnologie en zo te werken aan vernieuwend onderwijs. Het delen van kennis, ervaring en leermiddelen staat daarbij centraal. Bedrijven en instellingen stellen leermiddelen beschikbaar, omdat zij het belangrijk vinden om te investeren in innovatieve toepassingen voor het onderwijs. 

Contactpersoon:

Locatie Raai:

Jon Keun J.keun@csgliudger.nl

Locatie Ring en Splitting:

Ina Veenstra i.veenstra@csgliudger.nl

Locatie Burgum:

Tjerkje van der Velde t.velde@csgliudger.nl

Dockinga college

Locaties:

Over Dockinga college


Dagelijks geven wij vanuit 4 locaties aan ruim 1.600 leerlingen onderwijs op vmbo, havo, atheneum of gymnasiumniveau. Vanuit een open christelijke levensovertuiging wil het Dockinga College goed voortgezet onderwijs aanbieden, vertaald in de kernboodschap: “WIJ GELOVEN IN TALENTEN!” Op al onze locaties wordt dagelijks zoveel mogelijk invulling gegeven aan onze kernwaarden BETROKKENHEID, VERTROUWEN en RESPECT. In de lessen, maar ook daarbuiten.  

Met het bieden van een stage/werkplek aan studenten en docenten is onze school een plek waar ruimte is om deze talenten te blijven ontwikkelen.  Een leven lang leren. 

Contactpersonen:

vmbo-gt | Marijke van der Wal - Holwerda

vmbo-VAKschool | Serinne van der Werf - Baili  


De Diken

SCHOOL VOOR ALGEMEEN BIJZONDER PRAKTIJKONDERWIJS 

SIMMERDYK 1A 

8601 ZP SNEEK 

0515-859801 

INFO@DEDIKEN.NL 

Over De Diken


WAAR STAAN WIJ VOOR: 

Ons doel is leerlingen uit te dagen om met moed hun capaciteit, talent en creativiteit te ontdekken en te ontwikkelen. We staan voor onderwijs dat hen daartoe aanmoedigt en stimuleert, zodat alle leerlingen optimaal en passend uitstromen naar dagbesteding, werk of mbo. Op De Diken wordt gewerkt in een veilige leeromgeving met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden onze leerlingen een goed klimaat voor het behalen van het diploma praktijkonderwijs. 


WAAR GAAN WIJ VOOR: 

Wij bieden onderwijs met aandacht op basis van maatwerk, waarbij leerlingen en medewerkers zelf keuzes kunnen maken. PROactief leren staat centraal op De Diken, binnen en zeker ook buiten de school. 


ONZE VISIE: 


Contactpersonen: 


Directeur: Piet Hein Herfkens, info@dediken.nl 

Schoolopleider: Annejet Slippens, 06-30966379 


CVO-Noord-West-Fryslân

Locaties:

Over CVO-Noord-West-Fryslân


CSG Comenius Esdoorn

De Esdoorn is een kleinschalige Mavo locatie waar eigentijds onderwijs wordt geboden, met een nadruk op vaardigheden. De Esdoorn biedt naast het VMBO TL ook de Mavo XL, waardoor een versnelde doorstroom naar Havo mogelijk is. De school onderscheidt zich door het aanbod van E-Skills vaardigheden onderwijs en de mogelijkheid versneld examen te doen.

CSG Comenius @Forum

@Forum is een kleine en overzichtelijke school waar eigentijds vernieuwend Mavo, Havo een VWO onderwijs wordt aangeboden aan leerlingen die daarvoor gemotiveerd zijn en goed kunnen omgaan met deze vrijheid. In het onderwijs wordt creativiteit en nieuwsgierigheid benadrukt. De school onderscheidt zich naast het meer gepersonaliseerde programma o.a. door een thematisch aanbod aan verdieping middels masterclasses.

CSG Comenius Zamenhof

Zamenhof is een school voor praktijkonderwijs en VMBO Basis, Kader en Gemengde leerweg. Met de gemengde leerweg wordt een onderwijsaanbod gerealiseerd voor die leerlingen met een VMBO advies die goed kunnen leren maar ook graag praktisch bezig zijn. Op Zamenhof krijgen leerlingen naast de theoretische vakken ook veel praktijkvakken. Zamenhof biedt talentstromen aan, zoals Multimedia, Art Factory en Sports. Op Zamenhof begint de oriëntatie op de praktijk al in het eerste leerjaar met Comenius in Company, waarbij leerlingen al starten met stages.

Comenius Mariënburg

‘Comenius Mariënburg is een sfeervolle school, die staat voor persoonlijke aandacht, betrokkenheid en actieve begeleiding. Onze relatie met de leerling staat altijd voorop. Op Mariënburg hebben we prachtige science-labs voor de bètavakken, mooie praktijklokalen voor de creatieve vakken en schitterende sportfaciliteiten voor zowel binnen als buiten. Onze school biedt onderwijs voor havo, havo xl en vwo.’ 


Over CSG Ulbe van Houten


CSG Ulbe van Houten is een open brede scholengemeenschap voor vmbo- havo- en atheneumleerlingen uit de regio Noordwest Friesland. Het onderwijs aan havo- en atheneum leerlingen op de Ulbe in klas 1,2 en 3 wordt verzorgd door CSG Comenius. Onze school is een open gemeenschap waar ruimte is voor elke geloofsovertuiging.


Visie

CSG Ulbe van Houten heeft als slogan: ’goed voorbereid’. Wij richten ons onderwijs op het ontwikkelen van talenten van de kinderen. We dagen de leerling steeds uit om op het hoogst mogelijke niveau te werken. Wij willen de leerlingen voorbereiden op de maatschappij, een vervolgopleiding en nog breder, op het leven. Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Niet elk kind is hetzelfde, er zijn verschillen in capaciteiten en mogelijkheden. Daar is in het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de Ulbe dan ook aandacht voor.

CSG Ulbe van Houten biedt ambitieus, eigentijds onderwijs dat eisen stelt aan alle betrokkenen.

Om te komen tot kwalitatief goed onderwijs spelen we in op de toekomst voor onze regio.

Een school waar het onderwijs en het Leerwerkplein centraal staat in het onderwijsconcept en een link is tussen school en bedrijfsleven. Daarbij willen we:

jongeren een opleiding bieden die past bij de regio en de te verwachte vraag te beantwoorden met een passend antwoord die zal komen met de aankomende vergrijzing

jongeren een baanperspectief  (garantie) bieden en daardoor aan de regio binden.

Kernwaarden

Om onze visie te kunnen realiseren werken we vanuit onze gemeenschappelijke kernwaarden (‘shared values’): respect, plezier en vertrouwen.

De school biedt een omgeving waarin waarden als oprechte belangstelling, respectvolle bejegening en zorg voor de ander een duidelijke plaats innemen. Een klimaat waarbinnen leerlingen en medewerkers verbondenheid en verbinding kunnen voelen en iedereen zich optimaal kan ontplooien. We zijn trots op het pedagogisch veilig klimaat dat leerlingen bij ons ervaren. 


Contact
Directeur: Dhr. S. de Jong
sj.dejong@cvo-nwf.nl


Schoolopleider: B.Vis

b.vis@cvo-nf.nl


Telefoon: (0518) 401 447


Contact:

Miguel Weisfelt (Schoolopleider)

m.weisfelt@cvo-nf.nl 

Stellingwerf College 

Oosterwolde


Over Stellingwerf College


Onze brede scholengemeenschap op één locatie biedt de unieke gelegenheid aan leerlingen van alle niveaus om elkaar dagelijks te ontmoeten en met elkaar op te trekken, de school is een ontmoetingsplaats voor jongeren.

Het Stellingwerf College wil een unieke, kwaliteitsrijke school zijn. Een school

die aan leerlingen ruime mogelijkheden en kansen biedt, met oog voor verschillen tussen leerlingen in ambitie en talent. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden zijn in onze visie onlosmakelijk verbonden met het ondersteunen, begeleiden en sturen van het leerproces van leerlingen in opvoedkundige, pedagogische en didactische zin. De docent neemt een centrale plaats in bij deze begeleiding en sturing. Het doel is dat leerlingen steeds meer zelf de sturing overnemen gedurende hun leerproces. Deze samenhang maakt de school een unieke en onmisbare schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van iedere leerling.

 

Er wordt niet uitgegaan van een van bovenaf opgelegde centrale onderwijsdidactiek, maar de

vakbekwame docent wordt ruimte geboden om samen met de leerlingen en collega’s de hoge

kwaliteitsdoelen, die gesteld worden aan het onderwijs, te halen.

 

Contact:

Voor meer informatie bel 0516-568500 of mail naar administratie@stellingwerfcollege.nl 

Schoolopleider: Martine Lemstra, martine.lemstra@stellingwerfcollege.nl 

Onderwijsgroep
Midden- Friesland

Locaties:

Over Onderwijsgroep Midden-Friesland


Onderwijsgroep Midden-Friesland (OGMF) heeft meerdere scholen verspreid over Heerenveen, Joure en Grou. OGMF is op 1 januari 2023 ontstaan vanuit een bestuurlijke fusie tussen OSG Sevenwolden en het Bornego College. OGMF  heeft zeven scholen in Heerenveen, Joure en Grou: Plein Joure, KiiM, Sevenwolden Grou, Sevenwolden Campus, Kei College, Compagnie en Bornego College. Wij bieden alle typen voortgezet onderwijs (van praktijkonderwijs tot en met gymnasium). Door ons veelzijdige aanbod en onze diversiteit in (onderwijs-)concepten bieden we jongeren in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar volop keuzemogelijkheden voor onderwijs dichtbij huis. Wij zijn één onderwijsgroep, maar onze locaties zijn niet identiek. Iedere locatie is uniek en kent een eigen identiteit en profiel. Meer informatie over de scholen is te vinden op de verschillende websites. Op alle scholen worden stageplaatsen aangeboden en we kennen een uitgebreid programma voor stagebegeleiding. Dit betekent dat je bij ons rijke kennis en ervaring kunt opdoen bij een ruim palet aan scholen!

Kijk voor meer informatie op ogmf.nl. Hier vind je ook de informatie per locatie.

 

Contactpersoon

Machteld Smit - Van der Schaar | Schoolopleider

schoolopleiders@ogmf.nl 


Berechja college

Berechja College

Waaiershoek 468321 BH Urk

www.berechja.nl 

info@berechja.nl 

0527 681237

over Berechja college


Berechja bruist!

Het Berechja College, de meest bruisende school van de polder, laat leerlingen eerst ruiken

en proeven aan een breed scala van vakken, en dan pas kiezen. Belangrijkste doel van ons

docententeam is een nieuwe generatie afleveren, die straks sterk gemotiveerd met hun vak

en toekomst begint. Dat doel bereiken we kort samengevat; door lesgeven breder te trekken.

We zijn ons sterk bewust van onze maatschappelijke rol en zijn trots op onze betrokkenheid

bij de samenleving. Daardoor groeien we als kool en nemen we een bijzondere plek in op

ons mooie voormalige eiland.


Berechja, dat betekent ‘De Heer zegent’, onder die zegen leven, werken en leren wij. Onze

identiteit is verweven in ons onderwijs en het fundament waarop we staan

Onze school heeft een positief, veilig en ontwikkelingsgericht klimaat. Het onderwijsteam is

een goede mix van denkers en doeners. Het team is trots op de school en staat open voor

vernieuwing. Feedback geven en ontvangen vinden we waardevol en zien we als

ontwikkelkansen. We zijn betrokken op elkaar en hebben oog voor elke leerling. Dat kan,

doordat onze school niet te groot is. Wat we doen, doen we voor de leerling. Onze leerlingen

voelen zich gekend en gestimuleerd tot een ontwikkelingsgerichte en onderzoekende

houding. Vanuit deze houding bevorderen we zelfvertrouwen en

verantwoordelijkheidsgevoel. Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel

leerlingen als docenten. Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds,

levensecht en ervaringsgericht onderwijs.


In onze missie hebben deze kernwaarden weergegeven:

“Door onderwijs zien en creëren we kansen. Het is onze missie om samen met

leerlingen te leren en te werken aan een ondernemende en verantwoordelijke

houding. Zo werken we aan een toekomst vol van hoop, waardoor wij met elkaar de

wereld een beetje mooier maken”


Opleidingen

VMBO - basisberoepsgerichte leerweg (met en zonder LWOO)

VMBO - kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder LWOO)

VMBO - theoretische leerweg

HAVO - klas 1, 2 en 3

Op niveau Basis en Kader bieden we drie profielen:

- Zorg&Welzijn

- Dienstverlening&Producten

- Martiem&Techniek

Op TL niveau krijgen de leerlingen in de onderbouw Bèta Challenge waarbij ze

praktijkgericht en projectmatig werken, in de bovenbouw krijgen de leerlingen naast hun

profiel ook een Praktijkgericht Programma.


Ook op de Havo geven invulling aan projectmatig en competentiegericht werken in het vak

Next Challenge dat gebaseerd is op de Technasium principes.


Schoolopleiders

Onze schoolopleiders staan voor je klaar zodat je goede begeleiding krijgt:

Andra Hakvoort, a.hakvoort-deboer@berechja.nl

Bert de Wit, b.dewit@berechja.nl

Annemarie Rustenburg, a.rustenburg@emelwerda.nl


Welkom!

Je bent van harte welkom om kennis te maken, ons gedreven conciërgeteam regelt vers gezette

koffie en thee. Wil je alvast een indruk krijgen van ons bruisende karakter? Check dan vooral ook

onze socials en ons YouTubekanaal (hetBerechja).

We zien er naar uit je te ontmoeten!

Annemarie de Soeten – directeur onderwijs


aeres

OVER AERES


Aeres VMBO-MBO is een veelzijdige opleider in de groene sector met vier locaties in Friesland. We bieden onderwijs van VMBO tot en met MBO 4. De locaties in Friesland zijn gevestigd in Heerenveen, Buitenpost, Leeuwarden en Sneek. Iedere Aeres VMBO-MBO locatie is uniek en heeft eigen bijzondere kenmerken. Ons groene onderwijs is kleinschalig en sfeervol.

Het VMBO groen kenmerkt zich door aandacht voor de individuele leerling. Als leerling krijg je een sterke basis en het vertrouwen om door te groeien. Ons MBO onderwijs legt de basis voor een duurzame maatschappij. Bedrijven en organisaties (nationaal en internationaal) zitten te springen om talenten die verantwoord kunnen werken en groene innovatie, groene creativiteit, groene techniek en duurzaamheid vanzelfsprekend vinden. Mensen opleiden vanuit die basisgedachte, dat is wat Aeres VMBO-MBO locaties drijft.

 

Bij wie kun je terecht als je een leerwerkplek zoekt?

 

Locatie MBO 3-4, incl. Life Science, Leeuwarden:

Petra van der Wal-Brandsma, p.van.der.wal@aeres.nl                         

 

Locatie VMBO-MBO 1-2, Leeuwarden:                                

Yvonne de Hoop-Gerlofsma, y.de.hoop-gerlofsma@aeres.nl 

 

Locatie VMBO-MBO 1-2, Buitenpost:

Germien Westerink, g.westerink@aeres.nl 

 

Locatie VMBO-MBO 1-2, Sneek:                                                        

Nynke Hettinga, n.hettinga@aeres.nl 

 

Locatie VMBO-MBO 1-2, Heerenveen:

Martha Visser, m.visser@aeres.nl 

Susan Zeeman, s.zeeman-dejong@aeres.nl 

 

Bezoek onze website voor meer informatie:

www.aeres-vmbo.nl

www.aeres-mbo.nlLauwers College

Over Lauwers College

Scholen:

Buitenpost, De Hoefslag 40

 mavo (en mavo+)

 havo

 atheneum

 gymnasium

Kollum, Gerrit Bleekerstraat 3

 vmbo BB

 vmbo KB

 mavo (vakbekwaam/Vakmavo)


Over het Lauwers College

Het Lauwers College is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. Op

onze school is iedereen van harte welkom. We helpen jou om je talenten te ontdekken en om

je te laten uitblinken in dat waar je goed in bent. Onze manier van lesgeven daagt je uit om

de beste resultaten te bereiken die jíj kunt halen. Of je nou een doener bent, of goed bent in

wiskunde, muziek of talen; we doen er alles aan om samen met jou de richting te vinden die

het beste bij jou past!


Het Lauwers College heeft drie scholen, gevestigd in Buitenpost, Kollum en Grijpskerk.

Binnen onze scholen kunnen leerlingen kiezen uit alle vormen van voortgezet onderwijs:

vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium. Onze scholen tellen ongeveer 1.500 Friese en

Groningse leerlingen en het onderwijs wordt mogelijk gemaakt door zo'n 180 medewerkers.


Gepersonaliseerd onderwijs en onderwijs op maat.


We bieden uitdagend onderwijs waarmee we zo goed mogelijk proberen aan te sluiten bij

wat een leerling wil leren en wat een leerling nodig heeft. Dit doen we onder andere met

onze onderwijsprogramma’s Onderwijs OPM@@T en GO! (gepersonaliseerd onderwijs).

Binnen beide programma’s wordt gewerkt vanuit leerdoelen, is er veel aandacht voor

coaching en het maken van keuzes en zijn er vele mogelijkheden om vakken op een hoger

niveau af te sluiten of om juist extra begeleiding bij vakken te krijgen. De slogan van onze

school sluit hier dan ook op aan: Wij zijn het Lauwers College voor jou.

Emelwerda college


Vakcollege Noordoostpolder

Emelwerda College

Peppellaan 1 8302 AL Emmeloord

www.emelwerda.nl

info@emelwerda.nl

0527 634567


Welkom bij het Emelwerda College in Emmeloord. Als christelijke scholengemeenschap willen we een wereld creëren waar gerechtigheid, vrede en liefde centraal staan, in lijn met de boodschap van Jezus Christus. We zijn een levendige leer- en werkgemeenschap waar leerlingen en medewerkers zich gewaardeerd voelen. We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Alle opleidingen op één locatie en allemaal onder één dak. #goedvoorelkaar

Op één locatie, onder één dak, bieden we een breed scala aan opleidingen aan. Van vmbo-basis en kader in het Vakcollege Noordoostpolder tot mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo) in het Emelwerda College. Samen met Stichting Aves bieden we ook onderwijs aan voor 10-14 jarigen in het Tienercollege Noordoostpolder. Onze lessen vinden plaats in de gebouwen de Peppel en de Es.

Brede brugklas

Dankzij ons uitgebreide onderwijsaanbod kunnen leerlingen die tijdens hun schoolloopbaan op het Emelwerda College van schoolsoort of leerweg willen veranderen, gewoon bij ons op school blijven. Om ervoor te zorgen dat elke leerling zijn of haar einddiploma behaalt op het juiste niveau, is er de mogelijkheid voor brugklasleerlingen om in een dakpanklas met twee schoolsoorten of leerwegen geplaatst te worden. Na het eerste jaar is het mogelijk om vanuit de brede brugklas door te stromen. Zo krijgen leerlingen in het eerst leerjaar van onze school meer tijd om op het voor hen best passende niveau te komen. Kortom, bij het Emelwerda College streven we naar een inspirerende omgeving waar elke leerling de kans krijgt om te groeien en te bloeien.


Emmeloord, Peppellaan 1:


Samen ontwikkelen we jouw talenten!

Onderwijsaanbod Emelwerda College:


 Technasium

Leerlingen havo/vwo die voor het Technasium kiezen, krijgen het vak Onderzoek &

Ontwerpen waarin ook examen gedaan wordt. Er wordt gewerkt met échte opdrachten van

bedrijven, de gemeente en maatschappelijke instellingen.

 Bèta Challenge

Alle mavo-leerlingen nemen deel aan het Bèta Challenge programma. Zij werken bij het vak

Technologie & Toepassing aan projecten van échte opdrachtgevers en krijgen zo

belangstelling voor een vervolgstudie en werk. Ze sluiten het vak T&T af met een praktisch

examen.

Cambridge Engels

Leerlingen mavo/havo/vwo kunnen Cambridge Engels volgen. Zij volgen deze lessen in plaats

van de reguliere lessen Engels en sluiten het vak af met een examen. Het internationaal

erkende Cambridge-certificaat geeft ze toegang tot buitenlandse universiteiten en is

belangrijk voor het internationale bedrijfsleven.

 DELF

Mavoleerlingen kunnen in klas 2 kiezen voor DELF. Zij leren dan Frans op een andere manier.

Minder grammatica, de nadruk ligt op de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Het internationaal erkende DELF-diploma is vergelijkbaar met de diploma’s van Cambridge

Engels.

Emmeloord, Espelerlaan 70:


Je maakt ’t op het Vakcollege!

Onderwijsaanbod Vakcollege Noordoostpolder:

Schoolopleiders Emelwerda College en Vakcollege Noordoostpolder

Onze enthousiaste schoolopleiders zorgen voor een goede begeleiding zodat jij je snel thuis voelt bij ons op school. Je bent van harte welkom om kennis met ze te maken:

Laas Terpstra, l.terpstra@emelwerda.nl

Kyra Jongsma, k.jongsma@emelwerda.nl

Sonja Smits, s.smits@emelwerda.nl

Directeur Onderwijs

Pieter Brandwijk MEL, p.brandwijk@emelwerda.nl


Hanzehogeschool Groningen

Over Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. De kern van de Hanzehogeschool is het opleiden van bekwame en ondernemende professionals/vakmensen die betrokken zijn bij de wereld om hun heen.


In de Hanzehogeschool werken de educatieve opleidingen met elkaar samen in de HEA (Hanze Educatie Academie). Met name de opleidingen  docent muziek, docent lichamelijke opvoeding en docent beeldende kunst & vormgeving zijn betrokken bij de opleidingsschool FROSK. De HEA zet in op engaged en interdisciplinair leren, waarmee de toekomstige educatieve professionals  goed worden toegerust op de uitdagingen van hun beroep. Om dit voor elkaar te krijgen wordt het programma samen met de opleidingsschool ontwikkeld.Rijksuniversiteit Groningen